Путања

Садржај испита и начин бодовања

 

Пријемни испит је конципиран као провера знања опште културе и информисаности.

Пријемни испит траје 120 минута, а тест садржи 60 питања. На тестирању кандидат може освојити највише 60 бодова. Тачан одговор за свако питање вреднује се једним бодом. У питањима са вишеструким избором, увек је тачан само један одговор. Нетачни одговори, незаокружена ни једна од алтернатива, односно неуписан одговор или заокружено више одговора се вреднују са -0,1 бод. У случају да кандидат заокружи слово испред одговора „Не знам“ на том питању нити добија, нити губи бодове. Одговори код којих су вршене исправке, након којих се не може видети јасан и недвосмислен одговор, рачунају се као нетачни одговори.


Штампа