Регистар студентских организација

За потребе праћења рада студентских удружења која имају статус студентских организација и вођења статистике о њиховом раду, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи води Регистар студентских организација, у складу са Законом о студентском организовању („Сл.гласник РСˮ, бр. 67/21).

Статус студентске организације стиче се, губи и обнавља уписом или исписом из Регистра, на основу решења декана које се доноси на основу позитивног мишљења Комисије за регистрацију студентских организација.

Стицањем статуса студентске организације, удружење стиче сва права и обавезе прописане Законом и општим актима Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи.

Захтев за стицање статуса студентске организације, са потребним доказима којима се потврђује испуњеност критеријума утврђених чланом 11. Закона о студентском организовању, подноси се декану Факултета, предајом на писарници Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи.

Захтев за стицање статуса студентске организације подноси лице овлашћено за заступање удружења студената на Обрасцу 1, који чини саставни део Правилника о ближим условима и начину уписа у регистар студентских организација („Сл.гласник РСˮ, бр. 30/22).

 

 


Штампа