Путања

Филозофија пословања нашег Факултета


Саставни део филозофије пословања Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (у даљем тексту: Факултет) се, између осталог, односи и на обезбеђење квалитета свих елемената наставног процеса и пратећих делатности Факултета јер квалитет наставног процеса треба да обезбеди ефикасно студирање, висок ниво знања свршених студената па тако и висок ниво дипломе стечене на Факултету.

Како би се пратио, контролисао и обезбедио квалитет, Факултет образује Комисију за обезбеђење квалитета а неке од надлежности ове Комисије су: праћење квалитета свих делатности Факултета прикупљањем и анализирањем података о нивоу испуњених стандарда квалитета; предлагање мера за побољшање квалитета; вршење процеса самовредновања високошколске установе и разматрање података анкета које се односе на област самовредновања, обједињавање и анализирање тих података, подношење извештаја о резултатима самовредновања итд.

Квалитет студијског програма обезбеђује се кроз континуирано праћење циљева, структуре, радног оптерећења студената као и кроз прикупљање повратних информација о квалитету програма од дипломираних студената Факултета.
Квалитет наставног процеса обезбеђује се материјалним средствима, квалитетним курикулумима, професионалним радом наставног особља и савременим методама наставе.
Квалитет научноистраживачког рада се унапређује перманентним подстицањем, обезбеђењу услова и праћењем резултата ове врсте активности наставно-научног кадра на Факултету.
Квалитет студената се може обезбедити селекцијом студената приликом уписа на Факултет, оцењивањем у току наставног процеса, континуираним праћењем постигнутих резулатата студената током наставног процеса и предузимањем одговарајућих мера у циљу отклањања уочених пропуста.

Поред већ споменутих области обухваћених процесом обезбеђења квалитета, важно је нагласити још и неопходност обезбеђења квалитета: уџбеника и литературе; управљања и наставне подршке; простора и опреме; финансирања итд.


Штампа