Путања

Комисија за обезбеђење квалитета


У циљу праћења, контроле, обезбеђења и унапређења квалитета, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је образовао Комисију за обезбеђење квалитета као стручно и саветодавно тело Наставно-научног већа у области обезбеђења квалитета, и то у следећем саставу: доц. др Марија Лакићевић, проф. др Данко Милашиновић, проф. др Снежана Милићевић, проф. др Дарко Димитровски, доц. др Александра Радовановић, Данијела Дуркалић, Радован Крљар и представници студената Милан Илић и Марија Цветановић. За председника Комисије именована је доц. др Марија Лакићевић, за заменика председника Комисије именован је проф. др Данко Милашиновић.
Надлежности Комисије за обезбеђење квалитета се одређују Правилником о обезбеђењу квалитета, а то су:
1. припрема предлог Стратегије за обезбеђење квалитета и сачињава акционе планове за спровођење Стратегије;
2. промовише изградњу културе квалитета на Факултету;
3. припрема предлоге побољшања стандарда, процедура и метода провере квалитета, у складу са стандардима Националног савета за високо образовање;
4. планира и припрема активности везане за праћење, управљање и контролу квалитета на Факултету, према годишњем плану рада;
5. разматра извештаје о редовном самовредновању Факултета;
6. подноси извештај Наставно-научном већу о стању у области квалитета, најмање једном годишње;
7. предлаже по потреби ванредно самовредновање у појединим областима;
8. предлаже спољашњу проверу квалитета и пружа стручну помоћ у припреми документације за акредитацију пред надлежним органом;
9. прати остваривање Стратегије, стандарда и процедура обезбеђења квалитета ипредлаже мере за отклањање уочених слабости, у циљу побољшања квалитета;
10. образује радна тела Комисије, у складу са пословником о раду Комисије;
11. доноси пословник о своме раду;
12. обавља и друге послове од значаја за унапређење квалитета студијских програма, наставе и услова рада.

Комисија за обезбеђење квалитета је у школској 2013/14 години усвојила следећа документа:
1. Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитетана Факултету захотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи за период од 3 године, којим се ближе утврђују циљеви, мере и активности које ће се предузети за правовремено остварење очекиваних резултата.
2. Пословник о раду Комисије за обезбеђење квалитета Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, којим се уређује начин припреме, вођење седница, начин рада и одлучивања Комисије за обезбеђење квалитета и њених радних тела, као и друга питања од значаја за рад Комисије за обезбеђење квалитета.
3. Извештај Комисије за обезбеђење квалитета у коме је приказано стање у области квалитета на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи.

    Извештај комисије за обезбеђење квалитета

    Извештај о стању у области квалитета за школску 2014/2015-ту годину

    Извештај о стању у области квалитета за школску 2015/2016-ту годину

    Извештај о стању у области квалитета за школску 2016/2017-ту годину

    Извештај о стању у области квалитета за школску 2017/2018-ту годину

    Извештај о стању у области квалитета за школску 2018/2019-ту годину

    Извештај о самовредновању 2016. година

    Извештај о самовредновању 2019. година


Штампа