Путања

Циљеви

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, као високошколска установа у саставу Универзитета у Крагујевцу има утврђене циљеве који су у складу са циљевима високог образовања утврђених Законом о високом образовању Републике Србије.


Основни циљеви Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи су:

  • развој студијских програма и иновирање наставног процеса у складу са потребама корисника и савременим научним достигнућима и трендовима у развоју образовног процеса у циљу обезбеђења да студенти стекну одговарајућа научна и стручна знања и вештине;
  • истемско праћење и унапређење квалитета у областима: студијских програма, наставног процеса, научноистраживачког и стручног рада, вредновања студената, уџбеника и литературе, ресурса, ненаставне подршке, управљања;
  • размењивање теоријских и практичних знања и искустава између Факултета и партнерских институција и примена најбољих пракси из земље и света у свим областима и процесима, а посебно када је у питању настава, истраживање и управљање;
  • подстицање научно-истраживачког рада кроз учешће у различитим домаћим и међународним пројектима и сарадња са привредом;
  • остваривање сарадње, одржавање и проширење мреже са међународним високошколским и другим институцијама;
  • оспособљавање студената за тржиште рада кроз сарадњу са привредом и обављање стручне праксе код туристичко-угоститељских субјеката у земљи и иностранству, чиме се стварају претпоставке за практичну примену стеченог теоријског знања;
  • континуирани професионални развој свих запослених и обезбеђење научног и стручног подмлатка.

Одлуку о усвајању циљева можете погледати овде.


Штампа