Путања

Унапређење наставе енглеског језика на студијском програму Здравствени туризам на основним академским студијама


У складу са одлуком о избору пројеката на основу Јавног конкурса за пријаву и учешће у пројектима који се суфинансирају у оквиру програмске активности "Развој високог образовања" број 612-00-01968/2017-06 од 30.11.2017. године, на Факултету за Хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи реализује се пројекат "Унапређење наставе енглеског језика на студијском програму Здравствени туризам на основним академским студијама". Период реализације пројекта је пет месеци, од 5.12.2017. године до 5.5.2018. године.

Настава језика струке и науке на терцијарном нивоу образовања првенствено доприноси развијању лингвистичких компетенција студената, а истовремено је и корисни медијум за оснаживање стручних знања и електронске писмености. Пошто је основни циљ наставе енглеског језика оспособљавање студената да адекватно функционишу у циљној ситуацији, будућем пословном окружењу у области здравстеног туризма, она мора бити добро осмишљена и у сагласности са реалним потребама. Стога је информације о потребама за учењем језика неопходно добити из различитих извора: од стручњака из наставно-научних области у фокусу студија и шире друштвене заједнице, првенствено релевантних привредних субјеката. Анализа добијених података омогућава доношење информисаних одлука значајних за реализацију два основна циља пројекта: унапређење курикулума наставних предмета Енглески језик 2, Енглески језик 3 и Енглески језик 4 и креирање наставних материјала, будући да тренутно постоји недостатак учила из домена енглеског језика који би одговарао потребама овог студијског програма. Отуда је публиковање уџбеника чији садржај тематски кореспондира са областима науке и струке у домену здравственог туризма један од главних резултата пројекта.  

Руководилац пројекта: др Александра Радовановић


Штампа