Путања

Др Јасмина Огњановић

На основу члана 67. Статута Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр. 1540 од 14.08.2020.г.), члана 12. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-523/43 од 16.07.2020.г.) и Правилника о приступном предавању Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 172 од 12.02.2013.г. и бр. 469 од 18.04.2013.г.), одржаће се

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

Датум и време одржавања приступног предавања:

12.12.2020. године са почетком у 13 часова

Место одржавања приступног предавања:

Амфитеатар

Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

Тема приступног предавања:

 СТРАТЕГИЈСКО УПРАВЉАЊЕ БРЕНДОМ ПОСЛОДАВЦА КАО ДЕЛОМ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ ХОТЕЛСКОГ ПРЕДУЗЕЋА

Списак кандидата за приступно предавање:

  1. Др Јасмина Огњановић

 ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
проф. др Драго Цвијановић


Штампа