СПОРАЗУМ о пословно-техничкој сарадњи


Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитет у Крагујевцу, кога заступа декан проф.др Драго Цвијановић и Факултет за туризам и хотелијерство, Универзитет за пословне студије Бања Лука, кога заступа декан доц. др Мирјана Делић-Јовић склопили су

СПОРАЗУМ

о пословно-техничкој сарадњи трећег циклуса (докторских) студија.
Предмет овог Споразума је успостављање сарадње при извођењу трећег циклуса докторских студија на студијском програму Менаџмент у хотелијерству и туризму и студијском програму Туризам и хотелијерство.
Сарадња се односи на размену кадрова, као и коришћење електронских база и библиотечких јединица између уговорених страна, у складу са законским прописима и општим актима факултета и универзитета у чијем саставу се налазе стране потписнице.
ФОТО:


Штампа