Menu
Туристичка организација Србије

"Законом о туризму из 1994. године основана је Туристичка организација Србије (ТОС), као званични институционални носилац промоције туризма Републике Србије на домаћем и иностраном тржишту и обављање других послова од значаја за развој информативно-пропагандне делатности у туризму Републике. Делатност ТОС-а је усмерена ка позицирању туристичког производа Србије на домаћем и иностраним тржиштима и туристичкој валоризацији компаративних предности Србије, као што су њен геостратешки положај, историјски, културни и природни идентитет. У циљу јединственог спровођења туристичке информативно-пропагандне делатности, укључивања туристичког простора Србије у европске туристичке итинерере и јачање билатералне сарадње у области развоја туризма, ТОС је присутан на свим већим светским сајмовима туризма, сарађује са другим националним туристичким организацијама и другим међународним, регионалним и струковним туристичким асоцијацијама. ТОС је члан следећих међународних организација: Европска туристичка комисија (ЕTC), Дунавска туристичка комисија (DTC), Дунавски центар за компетенцију (DCC), Међународна асоцијација Трансроманика, Европско удружење туристичких аутобусера (RDA) и ICCА. Поред деловања на међународном плану, ТОС у сарадњи са туристичким организацијама градова и општина и осталим туристичким субјектима ради на унапређењу туристичке понуде Србије и стварању позитивног става становништва према туризму Србије и њиховом окретању домаћим туристичким центрима, чиме се стварају основе за усмеравање и подстицање развоја туризма као дела друштвено-економског развоја Републике. Туристичке организације покрајинa, регија, градова и општина у Србији своје годишње програме и планове промотивних активности усклађују са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а."