Туристичка организација Бољевац

Основни циљ Туристичке организације Бољевац је да се кроз знатно већу и разноврснију подршку државе, валоризацијом свих туристичких потенцијала (природних, демографских, привредних, културних) убрза развој туризма, као једног од ослонца укупног привредног развоја, а општина постане развијен туристички центар. У оквиру своје делатности Туристичка организација обавља следеће послове:
- Израђује Програм развоја туризма на територији општине
- Унапређује опште услове за прихват и боравак туриста
- Усмерава и кординира активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању и подизању нивоа квалитета туристичких садржаја
- Организује туристичке информативно-пропагандне и промотивне делатности, културне, спортске и друге манифестације од интереса за унапређење туризма на територији општине
- Обезбеђује средства којима се унапређују и промовишу туристичке вредности општине
- Усклађује одрживо коришћења туристичких ресурса
- Покреће и организује активности у циљу побољшања квалитета услуга у туризму, развијања туристичке свести, туристичке културе и заштите и унапређења животне средине
- Сарадња са другим туристичким организацијама у земљи и иностранству и др.