Путања

Потребна документа


За пријаву уписа на Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи потребно је да доставите следећа документа:

Извод из матичне књиге рођених (оригинал + фотокопија)

 • Сведочанства за сва четири завршена разреда средње школе (оригинали + фотокопије)
 • Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (оригинал + фотокопија)
 • Попуњену конкурсну пријаву (добија се на Факултету)
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000 динара на жиро рачун Факултета, број: 840-2083666-04 са моделом 97 и позивом на број: 051001
 • Очитану личну карту или фотокопију личне карте

Фотокопије достављених документа не морају бити судски оверене.

Кандидати који су стекли право да упишу прву годину основних академских студија подносе следећа документа:

 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал)
 • Сведочанства за сва четири завршена разреда средње школе (оригинали)
 • Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (оригинал)
 • Два обрасца “ШВ 20” попуњена штампаним словима ћирилицом
 • Две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм и једну формата 2 x 2,5 цм
 • Попуњен образац изјаве за изборни предмет - добија се на шалтеру Студентске службе
 • Доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа. Накнада у износу од 3.000 динара се уплаћује на жиро рачун Факултета, број: 840-2083666-04 са моделом 97 и позивом на број: 051001
 • Доказ о уплати школарине за студенте који сами финансирају своје студије. Школарина се уплаћује на жиро рачун Факултета број: 840-2083666-04 са моделом 97 и позивом на број 051001

Упис кандидата који су примљени обавља се искључиво на основу докумената који су наведени у јавном конкурсу за упис.


Штампа