Путања

Критеријуми уписа

 

Право на упис четворогодишњих основних академских студија Факултета за хотерлијерство и туризам имају кандидати који су завршили средње школе у трајању од четири године.

Приликом рангирања свих пријављених кандидата за упис на Факултет, у обзир се узимају два критеријума:

1) Успех остварен у средњој школи – максимално 40 бодова. Број бодова за овај кртеријум се добија тако што се сабере просечна оцена за све предмете на крају сваке од четири године завршене средње школе, а потом добијени збир помножи са два и заокружи на две децимале.

2) Успех остварен на пријемном испиту – максимално 60 бодова. Број бодова за овај критеријум се добија на основу броја тачно одговорених питања на пријемном испиту.

Збиром ових бодова врши се јединствено рангирање свих кандидата пријављених за упис.

Уписни рокови, висина школарине, уписне квоте, као и други елементи уписа детаљније се дефинишу од стране Републике Србије као оснивача Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи.

Држављанин Србије који је у иностранству стекао средње образовање у четворогодишњем трајању, односно високо образовање, пре пријављивања на конкурс за упис у прву годину студија мора да нострификује сведочанство, односно диплому стечену у иностранству. Додатне информације о поступку нострификације се могу наћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Страни држављани школују се у Републици Србији под истим условима као држављани Републике Србије. Страни држављани сами финансирају своје школовање (осим ако међународним споразумом није друкчије одређено), а висину надокнаде за студије одређује високошколска установа. Приликом пријављивања на конкурс, кандидати подносе решење о нострификацији исправа о завршеној средњој школи. Приликом уписа, кандидати су дужни да високошколској установи поднесу доказ: а) да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују и б) да владају језиком студја, што се доказује сертификатом о познавању српског језика или уверењем овлашћене комисије. Додатне информације о поступку нострификације се могу наћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.


Штампа