Путања

Најчешће постављана питања


1. Како могу сазнати нешто више о пријемном испиту?

Све информације о пријемном испиту можете добити на сајту Факултета посвећеном упису. Пријемни испит се полаже у слушаоницама Факултета, а полагање траје 120 минута. Приликом пријављивања за полагање пријемног испита, од битнијих докумената предају се само копије докумената и личне карте, а оригинали се доносе на увид и одмах се враћају кандидатима.

 

2. Да ли се термин полагања пријемног испита преклапа са терминима полагања на другим факултетима?

Пријемни испити на државним факултетитма се организују у окрвиру два до три дана које одреди Министарство просвете и науке. Може да се догоди поклапање термина за полагање пријемних испита на неким факултетима.

 

3. Да ли могу да се, поред Факултета за хотелијерство и туризам, истовремено пријавим за полагање пријемног испита на неком другом факултету?

Наравно, можете се пријавити за полагање пријемног испита и на другим факултетима.

 

4. Коме могу да се обратим за додатне информације у вези пријемног испита?

Поред информација наведених у категорији “Упис”, уколико имате потребу за додатним информацијама позивањем Студентске службе на тел: 036/515-00-21, они ће се потрудити да у најкраћем временском року одговоре на сва питања која имате.

 

5. Који студијски програми постоје на Факултету за хотелијерство и туризам? Коју диплому/звање добија студент по завршетку студија?

Факултет тренутно има шест студијских програма, од чега два програма основних академских студија (Хотелијерство и туризам и Гастрономски менаџмент), три програма мастер академских студија (Менаџмент у хотелијерству, Менаџмент у туризму и Здравствени туризам) и један на докторским академским студијама (Менаџмент у хотелијерству и туризму). По завршетку основних студија у трајању од четири године, студент стиче диплому и звање Дипломирани менаџер. По заврштеку мастер студија у трајању од једне године, студент стиче титулу Мастер менаџер. По завршетку докторских академских студија у трајању од три године студент стиче стручни назив, доктор наука – менаџмент и бизнис.

 

6. Да ли су студије на овом Факултету у складу са одговарајућим прописима?

Наравно. Студијски програми на Факултету за хотелијерство и туризам су усклађени са Законом о високом образовању и принципима Болоњске декларације увођењем европског система преношења бодова ECTS (European Credit Transfer System), савременог начина организовања наставе и система евалуације рада предавача.

 

7. Зашто баш Врњачка Бања, а не неко друго место?

Врњачка Бања, као седиште најстарије туристичке организације на Балкану и једна од најлепших бања Србије, поседује све услове да студентима пружи квалитетно стицање и усавршавање неопходних знања и вештина. Са аспекта географске локације, Врњчка Бања има оптималну позицију будући да је подједнако удаљена од свих важнијих туристичких локалитета у региону. Са друге стране, карактеристике бање пружају прилику да се студијски програми одвијају без икаквих сметњи. Студентима је загарантован мир неопходан за учење, а сви елемнти неопходни за стицање и усавршавање практичних знања и вештина се налазе на дохват руке.

 

8. Да ли су предмети једносеместрални или двосеместрални?

У свим годинама предмети су једносеместрални, тј. подразумевају слушање истог у периоду од једног семестра након чега студенти имају могућност изласка на испит.

 

9. Да ли је Факултет за хотелијерство и туризам акредитован?

Факултет за хотелијерство и туризам је акредитован.10. Који су услови за упис у прву годину основних академских студија?

У прву годину основних академских студија може се уписати лице које има завршено средње образовање у четворогодишњем трајању.

 

11. Како се утврђује редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија?

Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту. Кандидат може да освоји највише 100 бодова. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе, помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.

 

12. Како се одређује ко ће бити уписан на терет буџета, а ко као самофинансирајући студент?

Број укупно постигнутих бодова и место на ранг листи одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину, као и то да ли ће бити финансиран из буџета или ће сам плаћати школарину. На основним академским студијама у оптицају је 94 буџетских и 106 самофинансирајућих места, а на мастер академским студијама 20 буџетских и 65 самофинансирајућих места.

 

13. Да ли организујете други уписни рок?

Да, само у случају да после првог уписног рока остану слободна места. Резултати другог уписног рока не утичу на раније формирану ранг листу, што значи да студент са најбољим резултатом пријемног испита у другом року заузима прво слободно место на ранг листи.

 

14. Колика је школарина за ову школску годину?

Студенти на буџету не плаћају школарину, а самофинансирајући студенти, држављани Републике Србије, на основним академским студијама на студијским програмима Хотелијерство и туризам плаћају школарину 80.000 динара, док на Гастрономском менаџменту школарина износи 90.000 динара. На мастер академским студијама школарина за самофинансирајуће студенте износи 80.000 динара. Школарина на докторским академским студијама износи 110.000 динара. Студенти, страни држављани плаћају школарину два пута већу од студената који имају држављанство Рeпублике Србије. Школарина може да се плати у четири једнаке рате.

 

15. Који предмети се полажу на пријемном испиту?

Пријемни испит је конципиран као провера знања опште културе и информисаности.

 

16. Када почиње школска година и колико трају семестри?

Факултет организује и изводи студије у току школске године која почиње у октобру и траје 12 календарских месеци. Школска година се дели на зимски и летњи семестар, од којих сваки, по правилу, има 15 наставних недеља.

 

17. Која су најважнија опредељења у оквиру Болоњског процеса?

Најважнија опредељења у оквиру Болоњског процеса су: увођење Европског система преноса бодова (ЕСПБ); усвајање нове структуре студија, коју чине три нивоа студија (основни, мастер и докторске); промовисање мобилности студената; усвајање система упоредивих диплома.

 

18. Који су испитни рокови?

Испитни рокови су:

  • јануарски,
  • фебруарски,
  • априлски,
  • јунски,
  • јулски,
  • септембарски,
  • октобар - 1 и
  • октобар - 2.

Студент излази на испит пошто задовољи све прописане предиспитне обавезе утврђене планом и програмом извођења наставе. Студент је у обавези да пријави и полаже све испите, непосредно по окончању наставе из предмета који се слушају. Испити се пријављују према распореду који објављује Студентска служба.


Штампа