Путања

Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2020/2021. години

Студијски програми:

  • Менаџмент у хотелијерству

  • 30 студената

   • Пријава: од 07.09. до 09.09.
   • Пријемни испит: 10.09. у 11ч
   • Упис: 15.09. и 16.09.
  • Текст конкурса
  • Менаџмент у туризму

  • 30 студената

   • Пријава: од 07.09. до 09.09.
   • Пријемни испит: 10.09. у 11ч
   • Упис: 15.09. и 16.09.
  • Текст конкурса
  • Здравствени туризам

  • 25 студената

   • Пријава: од 07.09. до 09.09.
   • Пријемни испит: 10.09. у 11ч
   • Упис: 15.09. и 16.09.
  • Текст конкурса

   Пријава на конкурс

   Критеријуми за рангирање кандидата за упис на Мастер академске студије

   Изјава о студирању на терет буџета Републике Србије

Упис студената у трећем уписном року за школску 2019/2020. годину


Упис студената у прву годину мастер академских студија, у трећем уписном року, за школску 2019/2020. годину, вршиће се 18. новембра 2019. године, у термину од 8,00 до 14,00 часова.

Кандидати који су стекли право уписа подносе следећа документа:

 • Два обрасца“ШВ-20“ – читко попуњена, штампаним словима, ћириличним писмом (обрасци се могу добити у просторијама службе за студентска питања),
 • Оригинал извода из матичне књиге рођених,
 • Оригинал дипломе/уверења о завршеним студијама првог степена. Кандидат који је стекао диплому основних академски студија, уз претходно завршене Високе школе струковних студија или Више школе, у обавези је да достави и диплому/уверење са тих високошколских установа.
 • Изјаву о упису наставних предмета за које се студент опредељује у школској 2019/2020. години,
 • Индекс (добија се на Факултету)
 • Две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm и једну формата 2 х 2,5 cm
 • Доказ о уплати накнаде, на име уписа на мастер академске студије, у висини од 3.000,00 динара. Уплату извршити на жиро рачун Факултета, број: 840-2083666-04, са моделом 97 и позивом на број: 841007
 • Доказ о уплати школарине за студенте који сами финансирају своје студије. Годишња школарина (за уписаних 60 ЕСПБ) износи 80.000 динара, а уплаћује се на жиро рачун Факултета, број: 840-2083666-04, са моделом 97 и позивом на број: 841007

Школарина се може уплатити на  4 једнаке рате и то према следећој динамици:

 • прва рата у висини од 1/4 укупног износа школарине, уплаћује се приликом уписа
 • друга рата у висини од 1/4 укупног износа школарине, уплаћује се од 25. до 29. новембра 2019. године
 • трећа рата у висини од 1/4 укупног износа школарине, уплаћује се од 6. до 10. јануара 2020. године
 • четврта рата у висини од 1/4 укупног износа школарине, уплаћује се од  4. до 8. априла 2020. године

Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години - Трећи уписни рок -

  • Менаџмент у хотелијерству

  • 18 студената

   • Пријава: од 06.11. до 13.11.
   • Пријемни испит: 14.11. у 11ч
   • Упис: 18. новембра
  • Текст конкурса
  • Менаџмент у туризму

  • 11 студената

   • Пријава: од 06.11. до 13.11.
   • Пријемни испит: 14.11. у 11ч
   • Упис: 18. новембра
  • Текст конкурса
  • Здравствени туризам

  • 18 студената

   • Пријава: од 06.11. до 13.11.
   • Пријемни испит: 14.11. у 11ч
   • Упис: 18. новембра
  • Текст конкурса

    Образац пријаве на конкурс

Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години - Други уписни рок -

  • Менаџмент у хотелијерству

  • 20 студената

   • Пријава: од 15.10. до 21.10.
   • Пријемни испит: 22.10. у 11ч
   • Упис: 24.10. и 25.10.
  • Текст конкурса
  • Менаџмент у туризму

  • 16 студената

   • Пријава: од 15.10. до 21.10.
   • Пријемни испит: 22.10. у 11ч
   • Упис: 24.10. и 25.10.
  • Текст конкурса
  • Здравствени туризам

  • 18 студената

   • Пријава: од 15.10. до 21.10.
   • Пријемни испит: 22.10. у 11ч
   • Упис: 24.10. и 25.10.
  • Текст конкурса

    Образац пријаве на конкурс

Мени за мобилне уређаје