Потребна документа за упис 2017./2018. године

 

Упис студената на мастер академске студије ће се вршити 18. и 19. септембра 2017. године, у времену од 8,00-14,00 часова.

Кандидати који су стекли право уписа подносе следећа документа:

  • Два обрасца “ШВ-20“ – читко попуњена, штампаним словима, ћириличним писмом (обрасци  се могу добити у просторијама службе за студентска питања),
  • Оригинал извода из матичне књиге рођених,
  • Оригинал дипломе/уверења о завршеним студијама првог степена. Кандидат који је стекао диплому основних академски студија, уз претходно завршене Високе школе струковних студија или Више школе, у обавези је да достави и диплому/уверење са тих високошколских установа.
  • Индекс (добија се на Факултету)
  • Две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm и једну формата 2 х 2,5 cm
  • Доказ о уплати накнаде, на име уписа на мастер академске студије, у висини од 3.000,00 динара.
  • Доказ о уплати школарине. Годишња школарина износи 80.000 динара и иста се може уплатити у четири једнаке рате. Прва рата се плаћа приликом уписа.
  • Све уплате вршити на текући рачун факултета, број: 840-2083666-04,
                                                         Позив на број: 97  107421211007.
2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker