Општа акта Републике Србије

 Образовање

 1. Правилник о листи стручних, академских и научних назива
 2. Правилник о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља
 3. Правилник о садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска установа
 4. Правилник о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа
 5. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма
 6. Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа
 7. Правилник о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и студијских програма
 8. Правилник о стандрадима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа
 9. Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте
 10. Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама
 11. Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета
 12. Закон о високом образовању
 13. Минимални услови за избор у звање наставника на универзитету

Наука

 1. Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача
 2. Правилник о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације института, интегрисаних универзитета, факултета и центара изузетне вредности
 3. Закон о научноистраживачкој делатности

Интелектуална својина

 1. Закон о ауторском и сродним правима

Радни односи

 1. Правилник о правилима понашања послодавца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду
 2. Закон о раду
 3. Закон о спречавању злостављања на раду

Библиотечка делатност

 1. Правилник о ближим условима и начину коришћења старе и ретке библиотечке грађе
 2. Правилник о ближим условима за чување библиотечке грађе
 3. Правилник о достављању обавезног примерка електронских публикација депозитним библиотекама и њиховом коришћењу
 4. Правилник о мерама техничке заштите старе и ретке библиотечке грађе
 5. Правилник о националним стандардима за обављање библиотечко-информационе делатности
 6. Правилник о садржини и начину вођења регистра библиотека
 7. Решење о одређивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечко-информационој делатности
 8. Стручно упутство за категоризацију у публикацији ЦИП
 9. Упутство о начину рада библиотека са корисницима
 10. Упутство о ревизији и отпису библиотечке грађе
 11. Упутство за обраду библиотечке грађе
 12. Закон о библиотечко - информационој делатности
 13. Закон о обавезном примерку публикације
2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker