Општа акта Универзитета у Крагујевцу

 

 1. Сагласност на Статут Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 2. Етички кодекс наставника Универзитета у Крагујевцу
 3. Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Крагујевцу
 4. Правилник о начину и поступку заснивања радног осноса и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу 2016.
 5. Правилник о признавању страних високошколских исправа и вредновање страних студијских програма
 6. Правилник о доношењу студијског програма
 7. Правилник о доношењу студијског програма (измена)
 8. Правилник о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова
 9. Правилник о пријави, изради и одбрани докторске дисертације
 10. Статут Универзитета у Крагујевцу
 11. Измене и допуне Статута Универзитета у Крагујевцу
 12. Правилник о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу 2017
 13. Упутство за примену, начин  достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање
 14. Одлука о изменама и допунама упутства за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање
 15. Закључак комисије за претходна питања за пријаве на конкурс - научни радови
2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker