Општа акта Факултета

 

 1. Статут Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 2. Стратегија обезбеђења квалитета на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 3. Правилник о обезбеђењу квалитета
 4. Правилник о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада
 5. Пословник о раду Наставно-научног већа Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 6. Пословник о раду Савета Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 7. Одлука о организовању катедри на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 8. Правилник о правилима студирања на основним академским студијама на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи-пречишћен текст
 9. Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту
 10. Одлука о првим изменама и допумана Правилника о полагању испита и оцењивању на испиту
 11. Правилник о изради семинарских радова
 12. Правилник о обављању стручне праксе студената Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 13. Правилник о раду библиотеке Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 14. Правилник о студентском парламенту
 15. Одлука о изменама правилника о студентском парламенту
 16. Правилник о начину и поступку избора у звање и заснивање радног односа сарадника на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 17. Правилник о стручном усавршавању наставника и сарадника
 18. Правилник о приступном предавању
 19. Одлука о првим изменама и допунама Правилника о приступном предавању
 20. Одлука о образовању и раду Центра за перманентно образовање
 21. Одлука о изменама и допунама одлуке о образовању и раду Центра за перманентно образовање
 22. Одлука о образовању и раду Центра за континуирану медицинску едукацију Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 23. Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању и раду Центра за континуирану медицинску едукацију
 24. Одлука о цени услуга на студијама на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 25. Одлука о начину уплате школарине у школској 2014-2015.г
 26. Правилник о канцеларијском пословању Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 27. Правилник о упису студената на мастер академске студије
 28. Правилник о правилима студирања на мастер академским студијама
 29. Правилник о безбедности и здрављу на раду
 30. Правилник о употреби финансијких средстава намењених трошковима репрезентације
 31. Правилник о изради завршних радова на основним академским студијама
 32. Одлука о изменама и допунама правилника о изради завршних радова на основним академским студијама
 33. Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружања услуга
 34. Правилник о уџбеницима и другим наставним средствима
 35. Правилник о издавачкој делатности
 36. Правилник о набавкама унутар Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 37. Одлука о другим изменама и допунама Правилника о изради завршних радова на ОАС
 38. Правилник о избору демонстратора
 39. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
 40. Правилник о изради дипломских мастер радова на мастер академским студијама Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 41. План извођења наставе у летњем семестру 2015/2016.г.
 42. Одлука о изменама и допунама статута Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 43. Правилник о докторским студијама
 44. Одлука о издавању ECDL сертификата
 45. Одлука о административним трошковима ECDL сертификата
 46. Годишњи финансијски извештај за 2015. годину
 47. Финансијски план за 2016. годину
 48. Правила заштите од пожара
 49. План евакуације и спасавања
 50. Кодекс о академском интегритету и професионалној етици
 51. Правилник о поступку извођења корективних и превентивних мера у обезбеђивању система квалитета
 52. Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета
2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker