Мастер академске студије: потребна документа за упис

Штампа

 

  • Два обрасца“ШВ-20“ – читко попуњена, штампаним словима, ћириличним писмом (обрасци се могу добити у просторијама службе за студентска питања),
  • Оригинал извода из матичне књиге рођених,
  • Оригинал дипломе/уверења о завршеним студијама првог степена,
  • Индекс (добија се на Факултету)
  • Две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm и једну формата 2 х 2,5 cm
  • Доказ о уплати накнаде, на име уписа на мастер академске студије, у висини од 3.000,00 динара.
  • Доказ о уплати школарине. Годишња школарина износи 80.000 динара и иста се може уплатити у четири једнаке рате. Прва рата се плаћа приликом уписа. 
  • Све уплате вршити на текући рачун факултета, број: 840-2083666-04, Позив на број: 97 107421211007.
2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker