Год 5(1) 2017

Штампа

 

1. Владан Петровић
Перспективе развоја спортског туризма у Врњачкој Бањи
Vladan Petrović
Development perspectives of sports tourism in Vrnjačka Banja   9-11
преузимање

2. Владимир Сенић, Невена Манојловић
Савремене тенденције у туризму
Vladimir Senić, Nevena Manojlović
Contemporary tendencies in tourism   18-27
преузимање


3. Ивана Илић
Рангирање врста објеката за смештај туриста у Србији 
применом PROMETHEE-GAIA методе 
Ivana Ilić
Ranking different types of tourist accommodation facilities in 
Serbia using PROMETHEE-GAIA method 28-35
преузимање

4. Бојана Бељић
Кризни менаџмент туристичке дестинације
Bojana Beljić
Crisis management of tourism destinations 36-43
преузимање

5. Бојан Ћирић, Љубица Владушић
Одрживост развоја туризма на Малдивима
Bojan Ćirić, Ljubica Vladušić
Sustainable development of tourism in the Maldives 44-54
преузимање


6. Живана Крејић, Слободан Черовић, Снежана Милићевић
Историјски развој туризма на подручју Србије
Živana Krejić, Slobodan Čerović, Snežana Milićević
Historical development of tourism in Serbia 55-63
преузимање


7. Марија Мандарић, Ивана Стаменковић
Истраживање значаја манифестација за развој и брендирање 
града Ниша као туристичке дестинације 
Marija Mandarić, Ivana Stamenković
The research of the importance of events for the development and 
branding of the city of Niš as a tourism destination    64-74
преузимање


8. Маријана Ђурађевић
Карактеристике корисника услуга wellness туризма 
Специјалне болнице „Меркур“
Marijana Đurađević
Characteristics of wellness tourism users in “Merkur” Specialised Hospital 75-84
преузимање


9. Перо Петровић, Драган Живковић
Перманентно учење запослених у хотелу и њихова заједничка 
визија организације 
Pero Petrović, Dragan Živković
Continuing education of hotel employees and their shared vision of the 
organization 85-93
преузимање


10. Срђан Богетић, Цариша Бешић, Дејан Ђорђевић
Анализа потенцијала домаћег туризма у односу на глобалне трендове 
и значај за економски развој Србије 
Srđan Bogetić, Cariša Bešić, Dejan Đorđević
The analisys of domestic tourism potentials in relation to global trends 
and the importance for economic development of Serbia 94-104
преузимање

11. Нина Максимовић, Рада Милићевић
Исправка: Правна заштита потрошача са освртом на права 
корисника хотелских услуга (Год. 3, бр. 1. стр. 98-107, 2015) 
Nina Maksimović, Rada Milićević
Correction: Legal consumer protection – with regards to the rights of 
hotel services users (Vol. 3, No. 1, p. 98-107, 2015) 105-112
преузимање


12. Радослав Сенић, Соња Милојевић
Исправка: Повратак изгубљених купаца (Год. 3, бр. 2, стр. 25-40, 2015)
Radoslav Senić, Sonja Milojević
Correction: Recovering lost customers (Vol. 3, No. 2, p. 25-40, 2015) 113-124
преузимање  

13. Владимир Кривошејев
Опозив: Музеји као примарне туристичке атракције у функцији 
општег развоја окружења, (Год.3, бр. 1, стр. 20-30, 2015) 
Vladimir Krivošejev
Retraction: Museums as primary tourist attractions in the function 
of general development of the environment (Vol.3, No. 1, p. 20-30, 2015)    125
преузимање

 

Copyright 2012. QualityJoomlaTemplates. www.hit-vb.kg.ac.rs/htmanagement