Год 2(1) 2014

Штампа

 

1. Dejana Pavlović, Jelena Lazić, Janko M. Cvijanović
Serbian Hotel Industry Development 
Дејана Павловић, Јелена Лазић, Јанко М. Цвијановић 
Развој хотелске индустрије у Србији   11-19
преузимање

2.  Petra Ščepanova
Tourism in the Slovak Republic 
Петра Шћепанова
Туризам у Републици Словачкој   20-28
преузимање

3.  Marija Lakićević, Milica Žarevac
Tourism thought as a factor of tourism development in Serbia 
Марија Лакићевић, Милица Жаревац
Туристичка мисао као фактор развоја туризма у Србији 29-37
преузимање

4.  Весна Миловановић, Снежана Милићевић
Управљање туристичким производима Србије у функцији унапређења конкурентности на међународном туристичком тржишту 
Vesna Milovanović, Snežana Milićević
Management of Serbian tourism products as a condition for improving its competitiveness on the international tourism market 38-48
преузимање

5.  Marián Vongrej
Regional development strategy of tourism in Slovakia 
Мариан Вонгреј
Стратегија регионалног развоја туризма у Словачкој 49-56
преузимање

6.  Дарко Димитровски, Соња Милутиновић
Место и улога туризма у привреди Србије 
Darko Dimitrovski, Sonja Milutinović
The place and role of tourism in the economic development of Serbia 57-64
преузимање

7.  Миљан Лековић, Немања Пантић
Државна финансијска подршка и капиталне инвестиције као фактори развоја српског туризма 
Мiljan Leković, Nemanja Pantić
State financial support and capital investment as factors of Serbian tourism development 65-70
преузимање

8. Milan Ambrož, Domen Ambrož
Tourist friendly tourism information system 
Милан Амброж, Домен Амброж
Kористи туристичког информационог система за туристе 73-82
преузимање

9. Бојан Крстић, Соња Јовановић, Милица Тасић
Еколошка одоворност у функцији остваривања одрживог развоја предузећа 
Bojan Krstić, Sonja Jovanović, Milica Tasić
Environmental responsibility in the function of achieving corporate sustainability 83-92
преузимање

10. Миодраг Златковић, Зорана Костић
Утицај економске кризе на прилив страних директних инвестиција у привреду Србије 
Miodrag Zlatković, Zorana Kostić
Impact of the economic crisis on foreign direct investment in Serbia 93-102
преузимање

11. Јасмина Лукић
Окружење и методе анализе спољашњег окружења у процесу стратегијског менаџмента 
Jasmina Lukić
Environment and methods of analysis external environment in the process of strategic management 103-112
преузимање

 

Copyright 2012. QualityJoomlaTemplates. www.hit-vb.kg.ac.rs/htmanagement