Год 2(2) 2014

Штампа

 

1. Jasmina Starc, Barbara Rodica, Iva Konda 
Training and Educating Managers in Tourism
Јасмина Старц, Барбара Родица, Ива Конда 
Оспособљавање и образовање менаџера у туризму   7-21
преузимање

2.  Ивана Јошанов-Врговић, Небојша Павловић 
Однос између стила руковођења директора школе и задовољства послом наставника
Ivana Jošanov-Vrgović, Nebojša Pavlović 
Relationship between the school principal leadership style and teachers’ job satisfaction   22-37
преузимање

3.  Boris Michalík, Michala Dubská
Current situation in management of tourism in Slovakia
Борис Михалик, Михала Дубска 
Тренутно стање у управљању туризмом у Словачкој   38-47
преузимање

4.  Драгиша Радојковић, Јанко Цвијановић, Гордана Станојевић 
Истраживање маркетинг менаџмента у српским хотелима 
Dragiša Radojković, Janko Cvijanović, Gordana Stanojević 
Marketing management research in Serbian hotels   48-62
преузимање

5.  Татјана Цветковски, Ана Ланговић Милићевић, Виолета Цветковска Оцокољић 
Проблеми управљања туристичком понудом Србије 
Tatjana Cvetkovski, Ana Langović Milićević, Violeta Cvetkovska Оcokoljić 
Problems in management of tourism offer of Serbia   63-72
преузимање

6.  Смиљка Исаковић 
Организација ресурса музичко – сценских уметности у Србији 
Smiljka Isaković 
Organizing resources in music performing arts in Serbia   73-84
преузимање

7.  Влада Милић 
Kултурно историјско наслеђе градскe општинe Савски венац као основа за развој туризма 
Vlada Milić 
Cultural and Historic Heritage of the Urban Municipality Savski venac as a Basis for Tourism Development   85-94
преузимање

8.  Стефан Денда 
Модел конкурентности општине Чајетина као туристичке дестинације
Stefan Denda 
Мodel of competitiveness Čajetina municipality as a tourist destination   95-105
преузимање

9. Бранкица Пажун 
Савремени концепти процене равнотежног реалног девизног курса
Brankica Pažun 
Modern concepts of the equilibrium real exchange rate estimates   106-112
преузимање

Copyright 2012. QualityJoomlaTemplates. www.hit-vb.kg.ac.rs/htmanagement