Год 3(1) 2015

Штампа

 

1. Данијела Вићентијевић 
Стање и перспективе развоја туристичког производа: Догађаји /Манифестације у Србији 
Danijela Vićentijević 
Status and prospects of tourism product development: Events/Festivals in Serbia   11-19
преузимање

2.  Владимир Кривошејев 
Музеји као примарне туристичке атракције у функцији општег развоја окружења 
Vladimir Krivošejev 
Museums as primary tourist attractions in the function of the general development in the region   20-30
преузимање

3. Смиљка Исаковић 
Mузички летњи фестивали као hallmark региона 
Smiljka Isaković 
Summer music festivals as hallmark of the region   31-43
преузимање

4.  Синиша Перић 
Развојне могућности и перспективе бања Србије у тренутном друштвеном, политичком и економском окружењу 
Siniša Perić 
Developmental Opportunities and Prospects of Serbian Spa Resorts in Current Social, Political and Economic Environment  44-53
преузимање

5.  Нада Торлак 
Mедији као промотери туризма у Србији 
Nada Torlak 
Мedia as a promoter of tourism in Serbia   54-59
преузимање

6.  Миљан Лековић, Немања Пантић 
Профил хуманог развоја у Србији 
Miljan Leković, Nemanja Pantić 
Profile of human development in Serbia    60-67
преузимање

7.  Марија Костић, Милица Петровић 
Значај очувања биодиверзитета у културној еволуцији човека као кључни фактор одрживог развоја 
Marija Kostić, Milica Petrović 
The importance of biodiversity conservation in human cultural evolution as a key factor for sustainable development    68-76
преузимање

8. Јелена Боровић – Димић 
Култура као део туристичке понуде на примеру Завичајног музеја- Замка Културе у Врњачкој Бањи 
Jelena Borović – Dimić 
Culture as part of the tourist offer - Case study of the Homeland Museum/Castle of Culture in Vrnjačka Banja   77-87
преузимање

9. Dantas, Alexis Toribio
The importance of Latin America and Caribbean for Brazilian trade
Дантас, Алексис Торибио 
Значај Латинске Америке и Кариба за трговину Бразила   91-97
преузимање

10. Нина Максимовић, Рада Милићевић 
Правна заштита потрошача са освртом на права корисника хотелских услуга 
Nina Maksimović, Rada Milićević 
Legal consumer protection – with regards to the rights of hotel services users   98-107
преузимање

11. Вукан Славковић 
Туристички криминалитет као изазов развоја дестинације 
Vukan Slavković 
Tourist crime as a challenge to the destinations development    108-116
преузимање

11. Ратко Љубојевић 
Туристички објекти као мете савременог тероризма 
Ratko Ljubojević 
Tourist Facilities as Targets of Modern Terrorism    117-125
преузимање

Copyright 2012. QualityJoomlaTemplates. www.hit-vb.kg.ac.rs/htmanagement