Год 4(2) 2016

Штампа

 

1. Тања Станишић, Соња Милутиновић
Међузависност ваздушног саобраћаја и међународног туризма                           
Tanja Stanišić, Sonja Milutinović
Interdependence between air transport and international tourism   7-16
преузимање

2. Душко Томић, Предраг Лечић, Јелена Динић 
Тероризам-тешко предвидива безбедносна претња у туризму                    
Duško Tomić, Predrag Lečić, Jelena Dinić 
Terrorism - a hardly predicted threat in tourism   17-24
преузимање

3. Вељко Маринковић, Дејан Секулић 
Мотив боравка као критеријум сегментације корисника хотелијерских  услуга
Veljko Marinković, Dejan Sekulić
Motif stay as criteria of segmentation hotel services users   25-35
преузимање

4. Снежана Кнежевић, Александра Митровић, Звездан Илић
Поглед на извештавање о токовима готовине из различитих  перспектива
Snežana Knežević, Aleksandra Mitrović, Zvezdan Ilić
Different perspectives on the cash flow statement   36-47
преузимање

5. Момчило Ђорђевић , Гордана Ђорђевић
Утицај Baby Friendly програма на дужину дојења                 
Momčilo Đorđević, Gordana Đorđević
The influence of Baby Friendly program on the length of breastfeeding   48-54
преузимање

6. Иван Милојевић, Драго Цвијановић
Инвентарни биланси у функцији менаџмента предузећа                        
Ivan Milojević, Drago Cvijanović
Inventory balance in as a means of company management   55-60
преузимање

7. Бошко Војновић 
Организовање и системи рада у ресторатерству                         
Boško Vojnović
The organization and systems of work in restaurants   61-70
преузимање

8. Јасмина Огњановић, Александра Пештерац
Инвестиционе активности изградње хотелског објекта                                 
Jasmina Ognjanović, Aleksandra Pešterac
Investment activities of a hotel construction   71-81
преузимање

9.Марија Ристић, Љубица Владушић
Врсте туризма и перспективе развоја туризма на територији Шпаније             
Marija Ristić, Ljubica Vladušić
Types of tourism and the perspectives of tourism development in Spain   82-90
преузимање

10. Љубица Душков
Планирање просторног развоја туризма на територији града Ваљева
Ljubica Duškov
Planning of spatial development of tourism in the city of Valjevo   91-102
преузимање

11. Гордана Радовић
Развој руралног туризма у Словенији - могуће смернице Србији
Gordana Radović
Development of rural tourism in Slovenia – potential guidelines for Serbia   103-111
преузимање

12. Млађан Максимовић, Снежана Урошевић , Дарјан Карабашевић
Стратегија позиционирања руралног туризма Старе планине 
Mlađan Maksimović, Snežana Urošević, Darjan Karabašević
The positioning strategy of rural tourism on Stara Planina   112-121
преузимање  

13. Никола Тодоровић
Aктивирање пејзажних туристичких мотива  
Nikola Todorović
Activation of landscape tourism motives   122-132
преузимање

14. Гордана Љубојевић, Чедомир Љубојевић, Нина Максимовић
Проактивни приступ уговарању као извор конкуретске предности  компаније 
Gordana Ljubojević, Čedomir Ljubojević, Nina Maksimović
Proactive Approach to Contracts as a Source of a Company Competitive Value   133-141
преузимање

Copyright 2012. QualityJoomlaTemplates. www.hit-vb.kg.ac.rs/htmanagement