Год 4(1) 2016

Штампа

 

1. Žarko Lazarević
History of Tourism Research in Slovenia                           
Жарко Лазаревић
Историја истраживања турзизма у Словенији   7-20
преузимање

2. Снежана Милићевић, Наташа Ђорђевић
Главни градови као туристичке дестинације                   
Snežana Milićević, Nataša Đorđević
Capital cities as tourist destinations   21-30
преузимање

3. Сара Станић Јовановић
Излетнички туристички производ општинe као допринос развоју
градског туризма Београда: Студија случаја градске општине Сурчин        
Sara Stanić Jovanović
Excursion tourism product of municipality as a contribution to the
development of urban tourism in Belgrade: A Case Study of the City
Municipality of Surčin   31-42
преузимање

 

4. Мишко Рађеновић, Ана Трипковић Марковић, Радослав Ћосо
Квалитет понуде кафе као извор конкурентске предности
угоститељских објеката                            
Miško Rađenović, Ana Tripković Marković, Radoslav Ćoso
The quality of coffee offer in the restaurant sectoras a source
of competitive advantage   43-52
преузимање

5. Саша Стевановић, Владимир Малинић
Значај манифестација за развој туризма у Београду                
Saša Stevanović, Vladimir Malinić
The importance of manifestations for developing tourism in Belgrade   53-63
преузимање

6. Љубица Владушић, Бојан Ћирић
Београдски музеји у функцији туризма                        
Ljubica Vladušić, Bojan Ćirić
The role of Belgrade museums in tourism   64-73
преузимање

7. Сандра Живановић, Невена Манојловић
Дефинисање и концепције wellness-a                        
Sandra Živanović, Nevena Manojlović
Definition of wellness and its concepts   74-82
преузимање

8. Далиборка Петровић
Улога Европске комисије у процесу формирања европске
политике туризма                                
Daliborka Petrović
The role of the European Commission in the process of establishing
the common European tourism policy   83-99
преузимање

9. Драган Стојковић, Миљан Лековић
Подршка одрживом развоју у Републици Србији            
Dragan Stojković, Miljan Leković
Supporting the sustainable development in the Republic of Serbia   100-112
преузимање

10. Зорица Драгић, Ђорђе Степанић, Миленко Радонић
Утицај примене технологије на управљање залихама и
рачуноводствени систем                        
Zorica Dragić, Đorđe Stepanić, Milenko Radonić
The effect of technology implementation on inventory management
and accounting system   113-122
преузимање

11. Милићевић, С. (2015). Од традиционалних бањских лечилишта до
дестинација здравственог туризма,  Факултет за хотелијерство и
туризам у Врњачкој Бањи.                           
Милена Подовац   123-124
преузимање

12. Живановић, С. (2015). Облици и трендови  здравственог туризма,
Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи.        
Милица Луковић   125-126
преузимање

Copyright 2012. QualityJoomlaTemplates. www.hit-vb.kg.ac.rs/htmanagement