Год 5(1) 2017

 

1. Владан Петровић
Перспективе развоја спортског туризма у Врњачкој Бањи
Vladan Petrović
Development perspectives of sports tourism in Vrnjačka Banja   9-11
преузимање

2. Владимир Сенић, Невена Манојловић
Савремене тенденције у туризму
Vladimir Senić, Nevena Manojlović
Contemporary tendencies in tourism   18-27
преузимање


3. Ивана Илић
Рангирање врста објеката за смештај туриста у Србији 
применом PROMETHEE-GAIA методе 
Ivana Ilić
Ranking different types of tourist accommodation facilities in 
Serbia using PROMETHEE-GAIA method 28-35
преузимање

Опширније: Год 5(1) 2017

Год 4(2) 2016

 

1. Тања Станишић, Соња Милутиновић
Међузависност ваздушног саобраћаја и међународног туризма                           
Tanja Stanišić, Sonja Milutinović
Interdependence between air transport and international tourism   7-16
преузимање

2. Душко Томић, Предраг Лечић, Јелена Динић 
Тероризам-тешко предвидива безбедносна претња у туризму                    
Duško Tomić, Predrag Lečić, Jelena Dinić 
Terrorism - a hardly predicted threat in tourism   17-24
преузимање

3. Вељко Маринковић, Дејан Секулић 
Мотив боравка као критеријум сегментације корисника хотелијерских  услуга
Veljko Marinković, Dejan Sekulić
Motif stay as criteria of segmentation hotel services users   25-35
преузимање

Опширније: Год 4(2) 2016

Год 4(1) 2016

 

1. Žarko Lazarević
History of Tourism Research in Slovenia                           
Жарко Лазаревић
Историја истраживања турзизма у Словенији   7-20
преузимање

2. Снежана Милићевић, Наташа Ђорђевић
Главни градови као туристичке дестинације                   
Snežana Milićević, Nataša Đorđević
Capital cities as tourist destinations   21-30
преузимање

3. Сара Станић Јовановић
Излетнички туристички производ општинe као допринос развоју
градског туризма Београда: Студија случаја градске општине Сурчин        
Sara Stanić Jovanović
Excursion tourism product of municipality as a contribution to the
development of urban tourism in Belgrade: A Case Study of the City
Municipality of Surčin   31-42
преузимање

Опширније: Год 4(1) 2016

Год 3(2) 2015

 

1. Никола Тодоровић
Одлике пејзажних туристичких мотива
Nikola Todorović
Characteristics of landscape tourism motives  7-16
преузимање

2.  Милица Цветановић
Природне карактеристике планине Рудник као фактори развоја одрживих типова туризма
Milica Cvetanović
Natural features of Rudnik mountain as development factors of sustainable tourism types   17-24
преузимање

3.  Радослав Сенић, Соња Милојевић
Повратак изгубљених купаца
Radoslav Senić, Sonja Milojević
Recovering lost customers   25-40
преузимање

Опширније: Год 3(2) 2015

Год 3(1) 2015

 

1. Данијела Вићентијевић 
Стање и перспективе развоја туристичког производа: Догађаји /Манифестације у Србији 
Danijela Vićentijević 
Status and prospects of tourism product development: Events/Festivals in Serbia   11-19
преузимање

2.  Владимир Кривошејев 
Музеји као примарне туристичке атракције у функцији општег развоја окружења 
Vladimir Krivošejev 
Museums as primary tourist attractions in the function of the general development in the region   20-30
преузимање

3. Смиљка Исаковић 
Mузички летњи фестивали као hallmark региона 
Smiljka Isaković 
Summer music festivals as hallmark of the region   31-43
преузимање

Опширније: Год 3(1) 2015

Год 2(2) 2014

 

1. Jasmina Starc, Barbara Rodica, Iva Konda 
Training and Educating Managers in Tourism
Јасмина Старц, Барбара Родица, Ива Конда 
Оспособљавање и образовање менаџера у туризму   7-21
преузимање

2.  Ивана Јошанов-Врговић, Небојша Павловић 
Однос између стила руковођења директора школе и задовољства послом наставника
Ivana Jošanov-Vrgović, Nebojša Pavlović 
Relationship between the school principal leadership style and teachers’ job satisfaction   22-37
преузимање

3.  Boris Michalík, Michala Dubská
Current situation in management of tourism in Slovakia
Борис Михалик, Михала Дубска 
Тренутно стање у управљању туризмом у Словачкој   38-47
преузимање

Опширније: Год 2(2) 2014

Год 2(1) 2014

 

1. Dejana Pavlović, Jelena Lazić, Janko M. Cvijanović
Serbian Hotel Industry Development 
Дејана Павловић, Јелена Лазић, Јанко М. Цвијановић 
Развој хотелске индустрије у Србији   11-19
преузимање

2.  Petra Ščepanova
Tourism in the Slovak Republic 
Петра Шћепанова
Туризам у Републици Словачкој   20-28
преузимање

3.  Marija Lakićević, Milica Žarevac
Tourism thought as a factor of tourism development in Serbia 
Марија Лакићевић, Милица Жаревац
Туристичка мисао као фактор развоја туризма у Србији 29-37
преузимање

Опширније: Год 2(1) 2014

Год 1(2) 2013

 

1. Дејан Секулић, Марија Мандарић
Анализа пословања сто најуспешнијих компанија јадранског региона
Dejan Sekulić, Marija Mandarić
Business Analiysis Top 100 Companies Of The Adriatic Region     07-19
преузимање

2.  Братислав Станковић
Туристичка агенција као пословни субјект
Bratislav Stanković
Travel Agency as a business entity     20-29
преузимање

3.  Milos Marinkovic, Danko Milasinovic
The benefits of career development through e-learning
Милош Маринковић, Данко Милашиновић
Предности развоја каријере кроз електронско учење 30-35
преузимање

Опширније: Год 1(2) 2013

Год 1(1) 2013

 

1. Драгиша Радојковић, Јелена Лазић, Јанко Цвијановић
Глобализација туристичке индустрије 9-20
преузимање

2. Снежана Милићевић, Милена Подовац, Душко Јовановић
Одрживи развој туризма са посебним освртом на Европску Унију 21-30
преузимање

3. Драгољуб Тодић
Oпшти оквири политике Европске уније у области животне средине и усклађивање политике и прописа Републике Србије 31-40
преузимање

Опширније: Год 1(1) 2013

Copyright 2012. QualityJoomlaTemplates. www.hit-vb.kg.ac.rs/htmanagement