1/2017

 

1. Владан Петровић
Перспективе развоја спортског туризма у Врњачкој Бањи
Vladan Petrović
Development perspectives of sports tourism in Vrnjačka Banja   9-11
download

2. Владимир Сенић, Невена Манојловић
Савремене тенденције у туризму
Vladimir Senić, Nevena Manojlović
Contemporary tendencies in tourism   18-27
download


3. Ивана Илић
Рангирање врста објеката за смештај туриста у Србији 
применом PROMETHEE-GAIA методе 
Ivana Ilić
Ranking different types of tourist accommodation facilities in 
Serbia using PROMETHEE-GAIA method 28-35
download

Read more: 1/2017

2/2016

 

1. Тања Станишић, Соња Милутиновић
Међузависност ваздушног саобраћаја и међународног туризма                           
Tanja Stanišić, Sonja Milutinović
Interdependence between air transport and international tourism   7-16
download

2. Душко Томић, Предраг Лечић, Јелена Динић 
Тероризам-тешко предвидива безбедносна претња у туризму                    
Duško Tomić, Predrag Lečić, Jelena Dinić 
Terrorism - a hardly predicted threat in tourism   17-24
download

3. Вељко Маринковић, Дејан Секулић 
Мотив боравка као критеријум сегментације корисника хотелијерских  услуга
Veljko Marinković, Dejan Sekulić
Motif stay as criteria of segmentation hotel services users   25-35
download

Read more: 2/2016

1/2016

 

1. Žarko Lazarević
History of Tourism Research in Slovenia                           
Жарко Лазаревић
Историја истраживања турзизма у Словенији   7-20
download

2. Снежана Милићевић, Наташа Ђорђевић
Главни градови као туристичке дестинације                   
Snežana Milićević, Nataša Đorđević
Capital cities as tourist destinations   21-30
download

3. Сара Станић Јовановић
Излетнички туристички производ општинe као допринос развоју
градског туризма Београда: Студија случаја градске општине Сурчин        
Sara Stanić Jovanović
Excursion tourism product of municipality as a contribution to the
development of urban tourism in Belgrade: A Case Study of the City
Municipality of Surčin   31-42
download

Read more: 1/2016

2/2015

 

1. Никола Тодоровић
Одлике пејзажних туристичких мотива
Nikola Todorović
Characteristics of landscape tourism motives  7-16
download

2.  Милица Цветановић
Природне карактеристике планине Рудник као фактори развоја одрживих типова туризма
Milica Cvetanović
Natural features of Rudnik mountain as development factors of sustainable tourism types   17-24
download

3.  Радослав Сенић, Соња Милојевић
Повратак изгубљених купаца
Radoslav Senić, Sonja Milojević
Recovering lost customers   25-40
download

Read more: 2/2015

1/2015

 

1. Данијела Вићентијевић 
Стање и перспективе развоја туристичког производа: Догађаји /Манифестације у Србији 
Danijela Vićentijević 
Status and prospects of tourism product development: Events/Festivals in Serbia   11-19
download

2.  Владимир Кривошејев 
Музеји као примарне туристичке атракције у функцији општег развоја окружења 
Vladimir Krivošejev 
Museums as primary tourist attractions in the function of the general development in the region   20-30
download

3. Смиљка Исаковић 
Mузички летњи фестивали као hallmark региона 
Smiljka Isaković 
Summer music festivals as hallmark of the region   31-43
download

Read more: 1/2015

2/2014

 

1. Jasmina Starc, Barbara Rodica, Iva Konda 
Training and Educating Managers in Tourism
Јасмина Старц, Барбара Родица, Ива Конда 
Оспособљавање и образовање менаџера у туризму   7-21
download

2.  Ивана Јошанов-Врговић, Небојша Павловић 
Однос између стила руковођења директора школе и задовољства послом наставника
Ivana Jošanov-Vrgović, Nebojša Pavlović 
Relationship between the school principal leadership style and teachers’ job satisfaction   22-37
download

3.  Boris Michalík, Michala Dubská
Current situation in management of tourism in Slovakia
Борис Михалик, Михала Дубска 
Тренутно стање у управљању туризмом у Словачкој   38-47
download

Read more: 2/2014

1/2014

 

1. Dejana Pavlović, Jelena Lazić, Janko M. Cvijanović
Serbian Hotel Industry Development 
Дејана Павловић, Јелена Лазић, Јанко М. Цвијановић 
Развој хотелске индустрије у Србији   11-19
download

2.  Petra Ščepanova
Tourism in the Slovak Republic 
Петра Шћепанова
Туризам у Републици Словачкој   20-28
download

3.  Marija Lakićević, Milica Žarevac
Tourism thought as a factor of tourism development in Serbia 
Марија Лакићевић, Милица Жаревац
Туристичка мисао као фактор развоја туризма у Србији 29-37
download

Read more: 1/2014

2/2013

 

1. Дејан Секулић, Марија Мандарић
Анализа пословања сто најуспешнијих компанија јадранског региона
Dejan Sekulić, Marija Mandarić
Business Analiysis Top 100 Companies Of The Adriatic Region     07-19
download

2.  Братислав Станковић
Туристичка агенција као пословни субјект
Bratislav Stanković
Travel Agency as a business entity     20-29
download

3.  Milos Marinkovic, Danko Milasinovic
The benefits of career development through e-learning
Милош Маринковић, Данко Милашиновић
Предности развоја каријере кроз електронско учење 30-35
download

Read more: 2/2013

1/2013

 

1. Драгиша Радојковић, Јелена Лазић, Јанко Цвијановић
Глобализација туристичке индустрије 9-20
download

2. Снежана Милићевић, Милена Подовац, Душко Јовановић
Одрживи развој туризма са посебним освртом на Европску Унију 21-30
download

3. Драгољуб Тодић
Oпшти оквири политике Европске уније у области животне средине и усклађивање политике и прописа Републике Србије 31-40
download

Read more: 1/2013

Copyright 2012. QualityJoomlaTemplates. www.hit-vb.kg.ac.rs/htmanagement